Klienta piekrišana personas datu apstrādei

Nederīgs lauks
Nederīgs lauks
Nederīgs lauks
Nederīgs lauks
Nederīgs lauks

Lūdzam atzīmēt izvēles rūtiņas ar „X” tiem personas datu apstrādes nolūkiem un darbībām, kurām Jūs piekrītat:
Komerciālo piedāvājumu saņemšanai norādītajos veidos no Inchcape Motors Latvia SIA:
Komerciālie piedāvājumi1 - īpašie servisa un rezerves daļu piedāvājumi, sezonas piedāvājumi, atlaides u.c., pilnu sarakstu skatīt zemāk

Ar šo Inchcape Motors Latvia SIA vēlas Jūs informēt, ka, balstoties uz leģitīmo interesi, klientu dati: - tiek nodoti konkrētajam ražotājam4, kura ražoto transportlīdzekli Jūs esat iegādājies vai kura apkalpošana ir veikta Inchcape Motors Latvia SIA; - tiek izmantoti saziņai Inchcape Motors Latvia SIA aptauju5 ietvaros, klientu apmierinātības un atgriezeniskās saites saņemšanai.

Additional information
Inchcape Motors Latvia SIA processes personal data pursuant to the company’s Privacy Policy that is available electronically at the website: https://www.inchcape.lv/privatuma-politika/ and in paper form at the administrator of the car salon. If during our cooperation it is necessary to introduce changes in the consent form, information about the required changes can be sent in a free form to the info e-mail: info@inchcape.lv or transferred to any representative of Inchcape Motors Latvia SIA car salon with whom you have cooperated.
1Information about the ongoing and new offers, discounts, campaigns, including leasing, insurance and guarantee offers of Inchcape Motors Latvia SIA and invitations to events, etc.
2Data are transferred to the insurance broker UADBB „AON Baltic” Latvian branch. The following data and information about the clients are transferred to the data controller: name, surname, identification code, telephone number, e-mail, vehicle state registration number, certificate number, chassis number and other technical parameters of the vehicle, validity of effective insurance contracts. The goal of data processing is to prepare insurance offers, to conclude contracts and to send them. Communication with clients can be conducted via telephone and e-mail.
3Inchcape Motors Latvia SIA conducts surveys based on the legitimate interest to collect customer feedback and, on that basis, to further improve the services provided thus increasing customer satisfaction. You have the right to withdraw from further receipt of surveys at any time during a survey call, by unsubscribing from e-mail surveys or exercising your right to object to such processing by contacting us in any of the ways specified in our Privacy Policy.
4Data are transferred to the manufacturer to which the vehicle that you purchased or serviced at Inchcape Motors Latvia SIA is related to (BMW manufacturer – Bayerische Motoren Werke AG; Ford manufacturer – Ford Werke GmbH; Mazda manufacturer – Mazda Motor Corporation; Jaguar and Land Rover manufacturer – Jaguar Land Rover Limited). The following personal data of clients are transferred to the manufacturer given: name, surname, telephone number, e-mail, vehicle chassis number and state registration number, brand and model of vehicles, visiting dates of the car salon, dates of information requests, and the manufacturers process these data in the status of an independent data controller in accordance with the Privacy Policy of the respective manufacturer. The purpose of data processing is to research vehicles and services in which the client is interested in, to conduct satisfaction surveys and to send customer satisfaction surveys via e-mail. You have the right to withdraw from further receipt of manufacturer surveys and other communication at any time by unsubscribing from e-mails and also to exercise your right to object to such processing by contacting the respective manufacturer.
Papildus informācija
Inchcape Motors Latvia SIA personas datu apstrādi veic saskaņā ar uzņēmuma Privātuma politiku, kas elektroniski pieejama mājaslapā https://www.inchcape.lv/privatuma-politika/ un papīra formātā pie autosalona administratores. Gadījumā, ja sadarbības laikā rodas nepieciešamība vai vēlme veikt izmaiņas piekrišanas formā, informācija par nepieciešamajām izmaiņām var tikt sūtīta brīvā formā uz informatīvo e-pastu info@inchcape.lv vai nodota jebkuram Inchcape Motors Latvia SIA autosalona pārstavim, ar kuru notiek sadarbība.
1 Piekrišanas gadījumā Jūs saņemsiet informāciju par Inchcape Motors Latvia SIA aktuālajiem un jaunajiem pārdošanas, servisa, rezerves daļu, aksesuāru piedāvājumiem, atlaidēm un akcijām, sezonas piedāvājumiem, atlaidēm un akcijām, kā arī ielūgumi uz uzņēmuma rīkotajiem pasākumiem u.c., izmantojot norādītos saziņas veidus: e-pasts / SMS / tālrunis. Inchcape Motors Latvia SIA personas datu apstrādi veic saskaņā ar uzņēmuma Privātuma politiku, kas elektroniski pieejama mājaslapā www.inchcape.lv sadaļā „Privātuma politika”. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmāku komercpiedāvājumu saņemšanas, sūtot e-pastu uz manidati@inchcape.lv, informējot jebkuru Inchcape Motors Latvia SIA autosalona pārstavi vai izmantojot atrakstīšanās funkciju SMS, e-pasta beigās vai zvana beigās.

2 Piekrišanas gadījumā dati tiks nodoti apdrošināšanas brokerim Inchcape Insurance Services SIA, kas apstrādās Jūsu personas datus mārketinga nolūkiem un Jūs saņemsiet informāciju par apdrošināšanas brokera produktiem un pakalpojumiem, izmantojot norādītos saziņas veidus: e-pasts / SMS / tālrunis. Apdrošināšanas brokerim tiek nodoti šādi klientu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, transporta līdzekļa šasijas numurs un valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļu markas un modeļi, autosalona apmeklēšanas datumi, informācijas pieprasījumu datumi. Apdrošināšanas brokeris minētos datus apstrādā neatkarīga pārziņa statusā atbilstoši savai privātuma politikai. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmāku komercpiedāvājumu saņemšanas, sūtot e-pastu uz manidati@inchcape.lv, ifnormējot jebkuru Inchcape Insurance Services SIA pārstavi vai izmantojot atrakstīšanās funkciju SMS, e-pasta beigās vai zvana beigās.

3 Piekrišanas gadījumā dati tiks nodoti Inchcape Motors Latvia SIA pārstāvēto zīmolu importētājiem (BMW, MINI, Motorrad importētājs - Bayerische Motoren Werke AG; Ford importētājs - Baltic Motors Imports SIA; Mazda importētāji - “Mazda Motor Europe GmbH”, “Inchcape Motors Finland Oy; Jaguar un Land Rover importētājs - JLR Baltics SIA), kas apstrādās Jūsu personas datus mārketinga nolūkiem un Jūs saņemsiet informāciju par attiecīgā automobiļa ražotāja produktiem un pakalpojumiem, izmantojot norādītos saziņas veidus: e-pasts/SMS/ tālrunis. Dati tiek nodoti tam zīmola importētājam, kura izplatāmo transportlīdzekļa zīmolu Jūs esat iegādājies vai kura apkalpošana ir veikta Inchcape Motors Latvia SIA. Attiecīgajam importētājam tiek nodoti šādi klientu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, transporta līdzekļa šasijas numurs un valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļu markas un modeļi, autosalona apmeklēšanas datumi, informācijas pieprasījumu datumi. Importētāji apstrādā šos datus neatkarīga pārziņa statusā atbilstoši savai privātuma politikai. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no importētāja komercpiedāvājumu saņemšanas un citas saziņas saņemšanas, izmantojot atrakstīšanās funkciju SMS, e-pasta beigās vai zvana beigāsvai sazinoties ar attiecīgo importētāju.

4 Dati tiek nodoti tikai tam ražotājam, kura ražoto transportlīdzekli Jūs esat iegādājies vai kura apkalpošana ir veikta Motors Latvia SIA (BMW, MINI, Motorrad ražotājs - Bayerische Motoren Werke AG; Ford ražotājs - Ford Werke GmbH; Mazda ražotājs - Mazda Motor Corporation; Jaguar un Land Rover ražotājs - Jaguar Land Rover Limited). Attiecīgajam ražotājam tiek nodoti šādi klientu personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, transporta līdzekļa šasijas numurs un valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļu markas un modeļi, autosalona apmeklēšanas datumi, informācijas pieprasījumu datumi un ražotāji apstrādā šos datus neatkarīga pārziņa statusā atbilstoši konkrētā ražotāja privātuma politikai. Datu apstrādes mērķis ir veikt klientus interesējošo transporta līdzekļu un pakalpojumu izpēti un veikt klientu apmierinātības aptaujas e-pasta veidā. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas ražotāja aptauju un citas saziņas saņemšanas, izmantojot atrakstīšanās funkciju e-pasta beigās vai sazinoties ar attiecīgo ražotāju.

5 Inchcape Motors Latvia SIA, pamatojoties uz leģitīmo interesi, veic klientu aptaujas, lai noskaidrotu klientu viedokli un pārliecinātos par atbilstošu sniegto pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamības gadījumā veiktu korektīvās un preventīvās darbības, veicinot klientu apmierinātību. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākās dalības aptaujās atrakstoties no e-pastu saņemšanas vai brīvā formā sūtītot informāciju uz e-pastu manidati@inchcape.lv.
Дополнительная информация
Inchcape Motors Latvia SIA обрабатывает персональные данные в соответствии с Политикой приватности компании, которая доступна в электронном виде на домашней странице https://www.inchcape.lv/privatuma-politika/ и в распечатанном виде у администратора автосалона. В случае необходимости или пожеланий внесения изменений в данную форму СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, информацию о необходимых изменениях просим отправить в свободной форме на электронную почту info@inchcape.lv или передать сотруднику автосалона Inchcape Motors Latvia SIA.
1Информация от Inchcape Motors Latvia SIA об актуальных и новых предложениях, скидках, кампаниях, в т.ч. предложениях по лизингу, страхованию и гарантиям, а также приглашения на мероприятия и пр.
2Данные передаются в латвийский филиал страхового брокера UADBB 'AON Baltic'. Оператору по обработке персональных данных передаются следующие данные и сведения о клиентах: имя, фамилия, персональный код, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, регистрационный номер транспортного средства, номер удостоверения, номер шасси и другие технические параметры транспортного средства, а также сроки действия существующих договоров страхования. Целью обработки данных является подготовка предложений о страховании, заключение договоров, а также их рассылка. Связь с клиентами может происходить по телефону или электронной почте.
3Inchcape Motors Latvia SIA проводит опросы клиентов, на основании легитимного интереса выясняя мнение клиента, чтобы на основании его совершенствовать оказываемые услуги, таким образом способствуя удовлетворенности клиента. Вы вправе в любое время отказаться от дальнейшего получения опросов как во время звонка с опросом, так и отписавшись от опросов по э-почте, а также использовать свое право на возражение против этой обработки, связавшись с нами способами, указанными в Политике конфиденциальности.
4Данные передаются только тому производителю, чье транспортное средство Вы приобрели или обслуживали в Inchcape Motors Latvia SIA (производитель BMW - Bayerische Motoren Werke AG; производитель Ford - Ford Werke GmbH; производитель Mazda - Mazda Motor Corporation; производитель Jaguar и Land Rover - Jaguar Land Rover Limited). Соответствующему производителю передаются такие персональные данные клиентов: имя, фамилия, номер телефона, э-почта, номер шасси и государственный регистрационный номер транспортного средства, марка и модель транспортных средств, даты посещения автосалона, даты запроса информации, и производители обрабатывают эти данные в статусе независимого заведующего данными в соответствии с политикой конфиденциальности конкретного производителя. Цель обработки данных - проведение исследований об интересующих клиентов транспортных средствах и услугах, а также проведение опросов удовлетворенности клиентов по э-почте. Вы вправе в любое время отказаться от дальнейшего получения опросов производителя и от других контактов, отписавшись от получения э-почты, а также использовать свое право на возражение против этой обработки, связавшись с конкретным производителем.

Please mark the boxes with “X” by the personal data processing purposes and actions to which you agree.
Receipt of commercial offers in the indicated ways from Inchcape Motors Latvia SIA:
Commercial offers1 - special service and spare parts offers, seasonal offers, discounts, etc., see the full list below

Lūdzam atzīmēt izvēles rūtiņas ar „X” tiem personas datu apstrādes nolūkiem un darbībām, kurām Jūs piekrītat:
Komerciālo piedāvājumu saņemšanai e-pasta, sms, zvana formātā no:

Inchcape Motors Latvia SIA1  - īpašie servisa un rezerves daļu piedāvājumi, sezonas
piedāvājumi un atlaides, jaunumi par automašīnām un to piedāvājumu, kā arī informācija par
pasākumiem u.c.

Пожалуйста, поставив “X” в соответствующей клетке, отметьте действия и цели по обработке персональных данных, на которые Вы даете согласие.
Для получения коммерческих предложений от Inchcape Motors Latvia SIA указанными способами:
Коммерческие предложения1 - Специальные предложения сервиса и резервных частей, сезонные предложения, скидки и т. д., полный список смотрите ниже