PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Inchcape Motors Latvia” un SIA “Inchcape Insurance Services” (turpmāk – Inchcape vai mēs) ir svarīgi nodrošināt savu klientu un tīmekļa vietnes apmeklētāju (turpmāk – Jūs) privātumu, līdz ar to, šajā dokumentā (turpmāk – Privātuma politika) mēs paskaidrojam, kā apstrādājam Jūsu personas datus, kad izmantojat mūs pakalpojumus, iegādājoties transportlīdzekli vai saņemot servisa pakalpojumu, kā arī noslēdzot līzinga vai apdrošināšanas līgumus.

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Datu regula), citus spēkā esošos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, kā arī šo Privātuma politiku.

Šajā Privātuma politikā sniedzam strukturētu svarīgāko informāciju par Jūsu personas datu aizsardzību: nolūkiem un pamatiem, saskaņā ar kuriem apstrādājam Jūsu datus, avotiem, no kuriem mēs iegūstam datus, un personām, ar kurām mums ir tiesības kopīgot tos, kā arī par mūsu pienākumiem, apstrādājot Jūsu datus, Jums piešķirtās tiesības un to īstenošanas veidus. Veltiet laiku, lai iepazītos ar šo Privātuma politiku, un jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums.

  1. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inchcape Motors Latvia” reģistrācijas numurs 40003073379 ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar jaunu un lietotu transportlīdzekļu tirdzniecību un remontu un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inchcape Insurance Services” reģistrācijas numurs 40003676188 ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanu.

Mēs esam BMW, Land Rover, Jaguar, Ford, Mazda un BMW Motorrad pilnvarotais tirgotājs un remontētājs, kā arī reģistrēts apdrošināšanas brokeris. Veicot personas datu apstrādi šajās darbības sfērās, mēs darbojamies pārziņa statusā un tas nozīmē, ka mēs nosakām Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Papildus tam, ar līzinga un apdrošināšanas sabiedrībām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, mēs, sadarbības partnera (attiecībā uz līzinga darījumiem) vai apdrošināšanas brokera statusā (attiecībā uz apdrošināšanas darījumiem), piedāvājam līzinga darījumu noformēšanu, kā arī transportlīdzekļu un cita veida apdrošināšanas pakalpojumus. Šādā gadījumā Inchcape darbojas apstrādātāja statusā un tas nozīmē, ka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka mūsu sadarbības partneri, kuri ir Jūsu personas datu pārziņi, un Inchcape darbojas atbilstoši pārziņu norādījumiem.

 

  1. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM NOLŪKIEM TIE TIEK IZMANTOTI

2.1 Transportlīdzekļu pārdošana un servisa pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas nepieciešami, lai sagatavotu Jums savu piedāvājumu, noslēgtu transportlīdzekļa pārdošanas līgumu, kā arī lai sniegtu Jums transportlīdzekļa servisa pakalpojumus.

 

Datu subjektu kategorijas

Klients, potenciālais klients

Datu kategorijas

·     kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     identifikācijas dokumenta dati;

·     bankas konta numurs;

·     informācija par transportlīdzekli;

·     informācija par pieprasīto/saņemto transportlīdzekļa servisa pakalpojumu;

·     informācija saistībā ar apdrošināšanu;

·     informācija saistībā ar līzingu;

·     informācija saistībā ar garantiju/pagarināto garantiju; cita konkrētajā noslēgtajā līgumā ietvertā informācija vai cita informācija, kas saistīta ar servisa pakalpojuma sniegšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var
būt: 

·     līgumsaistību izpilde;

·     likumā noteikto pienākumu izpilde.

Datu apstrādes termiņš

Līguma slēgšanas un visā līguma darbības laikā un atbilstoši piemērojamā likuma prasībām pēc līguma darbības beigām.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā 2 gadus, izņemot situācijas, ja uz to attiecināmi citi glabāšanas termiņi.

 

2.2 Klientu apkalpošana un klientu servisa uzlabošana

Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu Jums pilnvērtīgu klientu servisu, palīdzot risināt dažādus Jūsu iesniegtos jautājumus vai sūdzības, kā arī lai uzlabotu klientu servisu nākotnes perspektīvā.

Datu subjektu kategorijas

Klients, potenciālais klients

Datu kategorijas

·     kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums);

·     informācija par transportlīdzekli;

·     informācija par pieprasīto/saņemto transportlīdzekļa servisa pakalpojumu;

·     informācija saistībā ar apdrošināšanu;

·     informācija saistībā ar līzingu;

·     informācija saistībā ar garantiju/pagarināto garantiju;

·     Informācija, ko persona rakstveidā, elektroniski vai telefoniski sniegusi, vēršoties pie mums ar savu pieprasījumu saņemt pakalpojumus;

·     Informācija, ko persona rakstveidā, elektroniski vai telefoniski sniegusi, vēršoties pie mums ar savu atsauksmi, jautājumu vai sūdzību;

·     Informācija, ko persona sniegusi, piedaloties klientu aptaujās, tostarp klientu apmierinātības aptaujās;

·     Informācija, kas saistīta ar personas atsauksmes, jautājuma vai sūdzības risināšanu vai aptaujas izskatīšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt: 

·     Jūsu piekrišana;

·     līgumsaistību izpilde;

·     likumā noteikto pienākumu izpilde;

·     Inchcape leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un problēmsituāciju risināšanu.

Apstrādes ilgums

Līguma slēgšanas un visā līguma darbības laikā un atbilstoši piemērojamā likuma prasībām pēc līguma darbības beigām.

Zvana ieraksts tiek saglabāts ne ilgāk kā 2.gadus, izņemot situācijas, ja uz to attiecināmi citi glabāšanas termiņi.

 

2.3 Korporatīvo klientu vadība

Mēs apstrādājam Inchcape korporatīvo klientu pārstāvju personas datus nolūkā noslēgt līgumus un pienācīgi izpildīt mūsu līgumsaistības, kā arī nodrošināt atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu mūsu sadarbības laikā.

Datu subjektu kategorijas

Esošo un potenciālo korporatīvo klientu darbinieki, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     Informācija saistībā ar darbavietu (par pārstāvības tiesības, darbavietas adrese, ieņemamais amats);

·     Informācija saistībā ar transportlīdzekli;

·     Informācija saistībā ar transportlīdzekļa servisa pakalpojumiem;

·     Informācija saistībā ar jautājumiem, pretenzijām, atsauksmēm;

·     Informācija par sadarbību konkrētā noslēgtā vai noslēdzamā līguma ietvaros.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

·     līgumsaistību izpilde;

·     Inchcape leģitīmā interese nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu – nodrošināt vai uzsākt sadarbību, veicināt pārdošanu, sniegt atbilstošu klientu servisu.

Apstrādes ilgums

Līguma slēgšanas un visā līguma darbības laikā un atbilstoši piemērojamā likuma prasībām pēc līguma darbības beigām.

 

 2.4 Transportlīdzekļu iegāde

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas nepieciešami, lai sazinātos ar Jums, atsaucoties uz Jūsu reklāmas sludinājumu portālos izvietoto sludinājumu par transportlīdzekļa pārdošanu un izteiktu Jums savu piedāvājumu Jūsu transportlīdzekļa iegādei, kā arī Jūsu piekrišanas gadījumā noslēgtu atbilstošu darījumu ar Jums. Saziņai mēs izmantojam publiski pieejamo kontaktinformāciju, ko Jūs esat sniedzis sludinājumu portālā.

Datu subjektu kategorijas

Personas, kas ievietojušas transportlīdzekļu pārdošanas sludinājumu reklāmas sludinājumu portālos.

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (tālruņa numurs);

·     Informācija par transportlīdzekli;

·     Informācija saistībā ar izteikto piedāvājumu un noslēgto darījumu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese sazināties ar transportlīdzekļu pārdevējiem un noslēgt atbilstošu darījumu. Darījuma noslēgšanas gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgumsaistību izpilde un piemērojamā likumā noteikto pienākumu izpilde.

Apstrādes ilgums

Gadījumā, ja mēs ar Jums noslēdzam transportlīdzekļa pirkuma līgumu, Jūsu personas datu glabāšanas ilgums tiks noteikts saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām.

Gadījumā, ja Jūs nevēlēsieties noslēgt ar mums transportlīdzekļa pārdošanas darījumu, Jūsu personas dati tiks  apstrādāti saskaņā ar šīs politikas punktu 6. CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

 

2.5. Apdrošināšanas un finansēšanas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas nepieciešami, lai sagatavotu Jums apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgtu apdrošināšanas līgumu.

Datu subjektu kategorijas

Klients, potenciālais klients

Datu kategorijas

·    kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·    identifikācijas dokumenta dati;

·    informācija par transportlīdzekli;

·    informācija saistībā ar apdrošināšanu;

·    informācija saistībā ar līzingu;

·    informācija saistībā ar garantiju/pagarināto garantiju;

·    cita ar konkrētu pieprasījumu saistīta informācija, kas nepieciešama apdrošināšanas un/vai finansēšanas piedāvājuma izskatīšanai un sagatavošanai.

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var
būt: 

·    Jūsu piekrišana;

·    līgumsaistību izpilde.

Apstrādes ilgums

Līguma slēgšanas un visā līguma darbības laikā un atbilstoši piemērojamā likuma prasībām pēc līguma darbības beigām.

 

2.6 Inchcape tīmekļa vietnes uzlabošana

 

Inchcape administrē šādas mājaslapas:

https://bmw-inchcape.lv/

https://ford.lv/

https://ford.inchcape.lv/

https://www.special-mini.lv/#header-navbar

https://www.mini.lv/lv_LV/home.html

https://www.bmw.lv/lv/index.html

https://www.bmw-motorrad.lv/lv/home.html#/filter-viss

https://bravo-auto.lv/

https://www.inchcape.lv/

Datus, kas tiek apkopoti automātiski, apmeklējot Inchcape tīmekļa vietni, mēs izmantojam, lai uzlabotu un pielāgotu Inchcape tīmekļa vietni, identificētu un atrisinātu tehniskos un drošības jautājumus, radītu lietošanas statistiku un citiem ar mūsu darbības uzlabošanu saistītiem mērķiem.

Datu subjektu kategorijas

Inchcape tīmekļa vietnes apmeklētāji

Datu kategorijas

Ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu saistītie dati (IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums un ilgums, izmantotās ierīces vai lietotnes, navigācija Inchcape tīmekļa vietnē).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt: 

·     Leģitīmā interese;

·     Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

2.7 Mārketinga aktivitāšu īstenošana

Ja esat sniedzis piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu Jums piedāvājumus, ziņas, aktualitātes un citu informāciju. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas.

Datu subjektu kategorijas

Klients, potenciālais klients, esošo un potenciālo korporatīvo klientu darbinieki, kontaktpersonas

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

·     Leģitīmā interese īstenot Inchcape mārketinga aktivitātes;

·     Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

2.8 Inchcape sociālo tīklu administrēšana

Inchcape administrē savu kontu šādos sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/InchcapeLatvija/,

https://www.linkedin.com/company/inchcape-latvia/?originalSubdomain=lv,

https://www.instagram.com/inchcape_latvia/,

https://www.facebook.com/FordLatvia ,

https://www.instagram.com/ford_latvija/?hl=en

https://www.facebook.com/bravoautoLatvija/,

https://www.instagram.com/bravoauto_latvija/,

https://www.facebook.com/BMW.Latvija,

https://www.instagram.com/bmwlatvija/?hl=en

https://www.linkedin.com/company/bmw-group-latvia/

https://www.facebook.com/MINI.Latvija,

https://www.instagram.com/minilatvija/?hl=en ,

https://www.facebook.com/BMWServiss

Ja Jūs esiet ieinteresēts mūsu sniegtajos pakalpojumos un sekojiet kādam no Inchcape kontiem sociālajos tīklos un/vai veicat aktivitātes šajos kontos, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mijiedarbību starp Inchcape kontiem un Jums.

Datu subjektu kategorijas

Inchcape sociālo tīklu kontu sekotāji

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     Informācija par sociālo tīklu kontu (attēls, darbavieta un cita informācija, kas publiski pieejama Jūsu sociālo tīklu kontā);

·     Informācija par Jūsu mijiedarbību ar Inchcape kontiem (funkciju “patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties”, utt. izmantošana, komentāru un cita veida komunikācijas saturs).

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

·     Leģitīmā interese administrēt Inchcape kontus sociālajos tīklos;

·     Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

 2.9 Inchcape likumā noteikto pienākumu izpilde

Inchcape piemērojamos likumos noteiktās situācijās var pastāvēt pienākums nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, tiesībsargājošām iestādēm vai citām iestādēm.

Datu subjektu kategorijas

Klients, korporatīvo klientu darbinieki, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     Klienta norēķinu informācija;

·     Videoieraksta dati;

·     Atslēgu nolasīšanas dati;

·     Jebkāda cita informācija, ko atbildīgās valsts iestādes ir tiesīgas pieprasīt saskaņā ar piemērojamo likumu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Likumā noteikto pienākumu izpilde.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

 

2.10. Personāla atlase

Inchcape apstrādā Jūsu personas datus, ja esat pietiecies, kādai no izsludinātajām vakancēm vai iesūtījis savu CV ārpus konkursa.

Datu subjektu kategorijas

Kandidāti

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     CV ietvertā informācija (izglītība, darba pieredze, prasmes);

·     Motivācijas vēstulē ietvertā informācija;

·     Intervijas laikā sniegtā informācija.

Apstrādes tiesiskais pamats

Leģitīmā interese veikt personāla atlasi. Jūsu piekrišana.

Apstrādes ilgums

Veiksmīgo kandidātu dati tiks uzglabāti saskaņā ar iekšējās darbinieku privātuma politikas nosacījumiem.

Pārējo kandidātu dati tiks uzglabāti 1 gadu kandidātu piekrišanas gadījumā.

  

2.11. Zaudējumu novēršana un parādu administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu savas juridiskās prasības, aizsargātu savu un citu personu mantu un intereses, apkopotu pierādījumus par pārkāpumiem un novērstu mūsu, mūsu klientu un citu personu interešu aizskārumu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un piedzītu Jūsu parādus, Inchcape īpašumam nodarītos zaudējumus.

Zaudējumu novēršana un parādu administrēšana

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     Videonovērošanas dati;

·     Informācija par Jūsu parādsaistībām pret Inchcape (parādsaistību summa, datums, vēsture, informācija par līguma izpildi, nodarītajiem zaudējumiem Inchcape un cita saistīta informācija);

·     Cita informācija, kas objektīvi nepieciešama konkrētajā gadījumā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Inchcape leģitīmās intereses:

·     nodrošināt mūsu, mūsu klientu, citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;

·     nodrošināt pakalpojumu maksas iekasēšanu, parādu administrēšanu un zaudējumu pārvaldību;

·     novērst negodprātīgu rīcību;

·     administrēt, pārvaldīt un piedzīt Jūsu parādus, kā arī mums un mūsu mantai nodarītos zaudējumus;

·     nodrošināt savu tiesību un leģitīmo interešu īstenošanu.

Līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana.

Datu apstrādes termiņš

Visā līguma darbības laikā un atbilstoši piemērojamā likuma prasībām pēc līguma darbības beigām.

Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

  

2.12. Kampaņu un konkursu organizēšana

Gadījumos, kad mēs organizējam konkursus vai kampaņas, mēs varam apstrādāt Jūsu kā konkursa vai kampaņas dalībnieka personas datus, kas nepieciešami konkursa vai kampaņas īstenošanai.

Datu subjektu kategorijas

Kampaņas vai konkursa dalībnieki

Datu kategorijas

·     Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

·     Ar kampaņas vai konkursa norisi saistītie dati (informācija par uzvarētājiem, balvām, utt.)

Apstrādes tiesiskais pamats

Atkarībā no konkrētās situācijas, apstrādes tiesiskais pamats var būt:

·     Leģitīmā interese;

·     Likumā noteikto pienākumu izpilde.

Apstrādes ilgums

Līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

 

  1. SĪKDATNES

SIA “Inchcape Motors Latvia” tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes, angļu valodā sauktas “cookies”, ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem, taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un uzlabot savu tīmekļa vietni. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj Jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa tīmekļa vietnes var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami. Sīkdatņu apstrādes noteikumi atrodami katrā SIA “Inchcape Motors Latvia” tīmekļa vietnē.

 

  1. KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS

Inchcape iegūst personas datus, ko Jūs mums sniedzat, piemēram, līguma slēgšanas procesā, piesakoties darba vakancei, jebkādā veidā sazinoties un mijiedarbojoties ar Inchcape. Papildus tam Inchcape var iegūt Jūsu personas datus no trešajām personām, piemēram, no mūsu sadarbības partneriem, kā arī atbilstošos gadījumos no tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts iestādēm. Tāpat Inchcape var iegūt Jūsu personas datus no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, reklāmas sludinājumu portāliem, kuros Jūs esat ievietojis Jūsu transportlīdzekļa pārdošanas sludinājumu.

 

  1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību, nodrošināt pārdoto transportlīdzekļu garantijas noteikumu izpildi un pienācīgu servisa pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to, mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

Katrā konkrētā gadījumā mēs trešajām personām iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Datu regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Atkarībā no konkrētās sadarbības trešās personas, kam tiek nodoti personas dati, var darboties apstrādātāja vai neatkarīga pārziņa statusā. Situācijās, kad personas datu saņēmējs darbojas neatkarīga pārziņa statusā, personas datu apstrādei papildus piemērojama konkrētā pārziņa privātuma politika.

Ja Jūs esat iegādājies transportlīdzekli, kura ražotājs atrodas trešajā valstī (tas ir, valstī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), tad, lai nodrošinātu Jums pārdoto transportlīdzekļa garantijas noteikumu izpildi, pienācīgu apkopi un remontu, Jūsu personas dati nepieciešamajā apmērā tiek nosūtīti apstrādei transportlīdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim trešajā valstī. Šādu nosūtīšanu mēs veicam, stingri ievērojot Datu regulā paredzētos nosacījumus un noteikumus, lai nodrošinātu, ka nemazinās garantētais personas datu aizsardzības līmenis.

 

  1. CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu konkrētu datu apstrādes nolūku. Glabājot personas datus, Inchcape balstās uz šādiem kritērijiem un apsvērumiem:

 

  1. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs īstenojam atbilstošus organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus. Tomēr lūdzam sazināties ar mums, ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu personas dati varētu būt nonākuši nepiederošu trešo personu rīcībā.

 

  1. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir noteiktas tiesības, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai nodrošinātu Jūsu izvēlētā transportlīdzekļa pasūtīšanu ražošanai, tā pārdošanu Jums, transportlīdzekļa garantijas spēkā stāšanos, ziņu par transportlīdzeklim veiktajām tehniskajām apkopēm un remontiem ievadīšanu attiecīgās datu bāzēs, mums ir jāsniedz Jūsu personas datus saturošas ziņas transportlīdzekļa ražotājam un tā pilnvarotajām personām.

Kā norādīts iepriekš, Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka, ja šo tiesību izmantošanas rezultātā mēs nebūsim tiesīgi sniegt attiecīgās ziņas transportlīdzekļa ražotājam un tā pilnvarotajām personām, tas padarīs neiespējamu vai ierobežos Jūsu iespējas iegādāties transportlīdzekli, izmantot tā garantiju, negatīvi ietekmēs citus ar transportlīdzekļa ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu saistītus apstākļus. Pirms lēmuma pieņemšanas par savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi lūdzam sazināties ar mums vai jebkuru citu Jūsu transportlīdzekļa markas pilnvaroto tirgotāju vai remontētāju, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus un novērstu jebkādas neskaidrības, un pieņemtu izsvērtu lēmumu.

Ja Jūs uzskatāt, ka Inchcape veiktā personas datu apstrāde aizskar Jūsu tiesības un intereses, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Aicinām jebkādu jautājumu vai neskaidrību saistībā ar datu apstrādi gadījumā sazināties ar mums, lai kopīgi atrisinātu radušos situāciju.

  1. GROZĪJUMI PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mums ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tāpēc mēs regulāri pārskatām Inchcape īstenotos personas datu apstrādes principus un šo Privātuma politiku. Mums ir tiesības vienpusēji atjaunināt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, paziņojot to tīmekļa vietnē https://www.inchcape.lv/

  1. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Jūs varat ar mums sazināties:

 

Rīgā, 2023. gada 12.12.2023